http://ttaha.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าหลัก

เกี่ยวกับสมาคม

วัตถุประสงค์สมาคม

ข่าวสารสมาคม

รายชื่อกรรมการสมาคมฯ

ติดต่อสมาคม

บทความ

สรุปการชำระค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตประกอบท่องเที่ยว

*แจ้งข่าวสำคัญ*(วันที่ 17/07/2555)

เรื่อง : สรุปการชำระค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตประกอบท่องเที่ยว

สวัสดีค่ะ ท่านนายกและสมาชิกทุกท่าน
 
ด้วยวันนี้มีสมาชิกบางท่านได้ไปยื่นขอชำระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามประกาศกฏกระทรวง และบางท่านก็ได้ฝากเอกสารไปชำระกันแล้วนั้น ทางสมาชิกที่ไปได้สอบถามเรื่องนี้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ภาคใต้ หาดใหญ่ ได้รับข้อมูลมา จึงขอสรุปให้สมาชิกที่ยังไม่ได้ไป ดังนี้
 
1. ด้วยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ออกกฎกระทรวงกำหนดชำระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ.2555 และกฎกระทรวงกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ.2555 ซึ่งบัดนี้ กฎกระทรวงดังกล่าว ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 และวันที่ 13 มิถุนายน 2555 ตามลำดับ ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะต้องมาชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
 
1.1 ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่เคยชำระค่าธรรมเนียมราย 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.53 ถึงวันที่ 14 มิ.ย.55 แล้ว ให้มาชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม จนครบ 1,000 บาท

1.2 ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ไม่เคยชำระค่าธรรมเนียมราย 2 ปี ตั้งแต่ปี 2553 ให้มาชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 1,000 บาท
 

โดยผู้ประกอบการที่ไม่ได้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันการชำระก่อนวันที่ 12 ก.ค. 55 จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละสองต่อเดือน และหากพ้นสามเดือนแล้วไม่ชำระ นายทะเบียนมีสิทธิ์สั่งพักใช้ใบอนุญาตจนกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมและเงินเพิ่ม ซึ่งต้องไม่เกิน 6 เดือน หากผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวยังมิได้ชำระค่าธรรมเนียม และเงินเพิ่ม นายทะเบียนมีสิทธิ์สั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญิติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
 

เอกสารที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องนำไปยื่นในวันไปชำระค่าธรรมเนียม มีดังนี้
- แบบคำขอชำระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนำเที่ยวรายสองปี
- หนังสือมอบอำนาจ พร้อมอากรแสตมป์ 30 บาท กรณีมอบอำนาจให้ตัวแทนไปชำระ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนทั้งผู้มอบ และผู้รับมอบ
- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด เซนต์รับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาใบเสร็จรับเงิน กรณีเคยชำระค่าธรรมเนียมรายสองปีแล้ว (หากมี)
 

2. เรื่องการประกันอุบัติเหตุให้แก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว
ตามที่พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนำเที่ยว มาตรา 34 กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ต้องจัดให้มีการประกันอุบัติเหตุให้แก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว โดยมีจำนวนเงินของประกัน กรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ ไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทต่อคน และกรณีบาดเจ็บไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาทต่อคน

ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจัดส่งสำเนากรมธรรม์มาให้นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวภายใน 15 วัน หลังจากรับหนังสือจากสำนักทะเบียนฯ และต้องจัดส่งรายงานการทำประกันอุบัติเหตุโดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบ ภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้นปีปฎิทินของทุกปี
 

*และจากการที่ผู้ประกอบการได้ร้องเรียนกันมากถึงบริษัทประกันในจังหวัดตรัง ไม่ยอมทำประกันแบบรายหัวให้แก่ผู้ประกอบการโดยบังคับให้ซื้อรายปี ทางสำนักทะเบียนได้ให้เบอร์  


บริษัทศรีอยุธยาเจเนอรัล โทร. 089-7371284 แฟกซ์ 074-239599 (คุณปู)


ซึ่งแจ้งว่าสามารถรับทำประกันแบบรายหัวให้แก่ผู้ประกอบการได้ ขอให้ผู้ประกอบการติดต่อตามเบอร์ที่ให้ไว้ได้เลย
 
ขอบคุณค่ะ
อังคณา

Tags :

view

สถิติ

เปิดเว็บ03/06/2011
อัพเดท18/05/2017
ผู้เข้าชม328,465
เปิดเพจ456,518

ปฎิทิน

« May 2020»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

หน้าหลัก

สมาชิกสมาคม

กระดานถาม-ตอบ

ติดต่อสมาคม

view